w3c

w3c

Regulamin konkursu 

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:

SOLEDO WALASZCZYK PARZYJAGŁA SPÓŁKA JAWNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751123, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krakowska 45, NIP: 9492234339, REGON: 381501089, adres poczty elektronicznej (e-mail): karolinasoledo@gmail.com

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram na profilu BabySpec

II Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna

2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien posiadać publiczne konto w serwisie internetowym Instagram i wykonać Zadanie Konkursowe w terminie do 02.07.2023 r., do godziny 23:59, polegające na dodaniu komentarza pod postem z ogłoszeniem o konkursie, w którym to komentarzu "Uczestnik opisze, czym się kierować przy wyborze zabawki sensorycznej dla Malucha"

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie osób, które:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

d) naruszają regulamin serwisu Instagram

e) używają w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne

III Nagroda

1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda o wartości 139 pln  -  Fat Brain Toys Sorter InnyBin

2. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody

3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT

IV Przebieg konkursu

1. W skład jury konkursowego wchodzą: Karolina Parzyjagła, Adrian Walaszczyk, Kamil Parzyjagła

2. Jury konkursowe wyłoni jednego zwycięzce konkursu, dokonując wyboru najbardziej ciekawego i kreatywnego komentarza

3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 03.07.2023 r. poprzez serwis Instagram  (poprzez oznaczenie w poście oraz w wiadomości bezpośredniej). Zwycięzcy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie będą musieli wskazać organizatorowi Soledo Walaszczyk Parzyjagła Spółka Jawna (na mail karolinasoledo@gmail.com lub w wiadomości prywatnej Instagram) adres do doręczeń, na który ma zostać przesłana przesyłka zawierająca nagrodę – Fat Brain Toys Sorter InnyBin

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zwycięzcy. Zwycięzca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Przyznana nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres do wysyłki otrzymany od niego po przesłaniu informacji o zwycięstwie w konkursie w wiadomości bezpośredniej poprzez serwis Instagram

VI Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 227, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

2. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, ani promowany przez serwis Instagram.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: